Stichting CFC Foundation

De CFC Foundation is de goede doelen stichting van Van Antwerpen Accountancy. Het bestuur bestaat uit medewerkers en andere betrokkenen bij het kantoor. Wilt u meer informatie omtrent wat ons drijft en hoe u dit kunt ondersteunen? Leest u dan verder.

 

Activiteiten

Middels CFC Foundation willen wij onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van kansarme kinderen tonen en een extra dimensie toevoegen aan onze zakelijke werkervaring. Wij zijn er van overtuigd dat betere leefomstandigheden en educatie uiteindelijk de sleutel zijn naar een betere toekomst. Wij kiezen onze doelen zorgvuldig, sommige projecten worden persoonlijk, rechtstreeks en met een bestuurslid als eind verantwoordelijke uitgevoerd. Met een deel van onze fondsen ondersteunen wij SOS Kinderdorpen (zie www.soskinderdorpen.nl). Wij onderhouden ieder contacten met “onze eigen” gesponsorde kinderen.

 

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling is als volgt (woordelijk overgenomen):

 

1: De Stichting heeft ten doel duurzame verbetering van de kansen van kinderen in de derde wereld. De stichting helpt direct en indirect kansarme en kwetsbare kinderen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Leefomstandigheden, educatie en perspectief zijn daarbij sleutelbegrippen. Centraal staat steeds het geven van een veilige en stimulerende leefomgeving, onderwijs, vaktraining, voedsel, kleding, medische zorg, oog voor de psychologische, sociale èn geestelijke ontwikkeling van kinderen die op hun eigen benen leren staan in hun eigen samenleving, een baan krijgen en zich zo bevrijden uit hun kansloze bestaan opdat zij op hun weer beurt weer anderen kunnen helpen. De Stichting ondersteunt daartoe middels giften nationale en internationale hulporganisaties van uitstekende reputatie en bekendheid die zich richten op de structurele verbetering van leefomstandigheden van en kansen voor kinderen in de derde wereld.

 

2: De Stichting kan daartoe ook rechtstreeks projecten terzake uitvoeren en financieren.

 

3. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 

- het aantrekken van donaties in het algemeen en in het bijzonder het aantrekken van donaties van cliënten van Van Antwerpen Accountancy B.V., gevestigd te 's-Gravenhage;

 

- het (doen) organiseren van fondsenwervende activiteiten in de breedste zin des woords.

 

4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

 

- Hans van Antwerpen, penningmeester en voorzitter

- Atef Hanif, secretaris

- John Potteboom, lid

 

Omtrent de beloning voor bestuursleden is in de statuten het volgende bepaald:
“Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.”

 

Activiteiten en Financiën

klik hier voor ons jaarverslag.

 

Beleidsplan

De stichting voert momenteel rechtstreeks een project uit op de Filipijnen onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Hierbij is sprake van ondersteuning van een eerste kind, rechtstreeks, waarbij educatie, leef- en woonomstandigheden en levenskeuzes onder meer inzake scholing financieel en interpersoonlijk worden ondersteund. Met de bevindingen uit dit eerste project zullen vervolgprojecten en uitbreiding plaatsvinden. Financiering van dit project vindt uitsluitend plaats middels donaties van Van Antwerpen Accountancy BV.

 

De stichting ondersteunt SOS Kinderdorpen. Medewerkers van Van Antwerpen Accountancy kunnen het bestuur hun voorkeur aangeven voor een pleegkind. Uiteraard besluit het bestuur. CFC Foundation heeft een structurele samenwerking met SOS Kinderdorpen op basis waarvan CFC Foundation optreedt als langjarige, stabiele en betrouwbare donateur van SOS Kinderdorpen en daarmede als sponsor van kinderen.

 

Donaties worden ontvangen van Van Antwerpen Accountancy BV en uit een eigen programma om fondsen aan te trekken bij cliënten. De stichting verwerft geen gelden met als doel deze langere tijd dan nodig voor continuïteit aan te houden. Alle aangetrokken gelden worden op relatief korte termijn aangewend. Anders dan een rekening courant en spaarrekening bij een Nederlandse bank vindt geen vermogensbeheer plaats.

 

Persoonlijke noot van de bestuursleden

Deze website is met opzet zakelijk en simpel. Hiermede beogen wij te voldoen aan moderne eisen van governance en transparantie en fiscale eisen vanwege de ANBI status. Niet meer dan dat. Dat is omdat wij veel liever dan via en website persoonlijk met u overleggen en u persoonlijk informeren omtrent onze activiteiten, omtrent wat ons drijft en bezig houdt en hun u dat zou kunnen ondersteunen.

 

Praktische informatie

Stichting CFC Foundation

Laan Copes van Cattenburch 88

2585 GE  DEN HAAG

Tel : 088 – 4540000

Mail : changesforchildren@gmail.com

 

Bankrekening : NL42 TRIO 0391075152

 

RSIN : 855731928

Copyright © 2017 CFC Foundation